Optimalizace Emergency v Nemocnici České Budějovice, a.s.

28.7.2016

Předmětem studie bylo ověření a případná optimalizace návrhu centrálního příjmu, ověření kapacity a průchodnosti ambulancí a čekárny pavilonu Emergency, a současné stanovení potřebného počtu lékařů potřebných specializací v průběhu celého dne. A to jak z pohledu pacientů příchozích do pavilonu Emergency, tak i pacientů přivezených Zdravotnickou Záchranou Službou (ZZS).

Vedení nemocnice se rozhodlo vybudovat nový pavilon Centrálního příjmu a Emergency, ve kterém budou očetřováni pacienti dle 6 následujících odborností: interna, neurologie, kardiologie, gastroenterologie, chirurgie a plicní. Obdrželi jsme layout zamýšleného pavilonu a naším úkolem bylo ověření a navržení kapacity recepce, čekárny, ambulancí, observačních lůžek a stanovení potřebného počtu lékařů jednotlivých odborností.

Postup projektu byl následující:

  • analýza dat - obdrželi jsme a zpracovali data z nemocničního systému o počtu a příchodu pacientů, a doby trvání jednotlivých ošetření dle odbornosti
  • layout - obdrželi jsme lyout dotčeného pavilonu, nad kterým jsme postavili dynamický model
  • vytvoření dynamického simulačního modelu - zde jsme využili spolupráce s kolegy ze společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., kteří pracují se simulačním programem Witness
  • návrh a prověření variant - prověřili jsme pomocí dynamického modelu několik variant, které se lišily počtem pracovníků na recepci, dále počtem lékařů dané odbornosti a různým počtem lékařů na denní a noční směně
  • závěrečná zpráva, předání - podle dohody jsme vypracovali závěrečnou zprávu formou prezentace, a sice základní varianty a dalších 2 finálních variat pro potřeby vedení nemocnice

Při závěrečné prezentaci a diskusi s pracovníky nemocnice jsme prováděli přímo na místě v dynamickém modelu prosimulování různých variant, které se lišily počtem a specializací odborných pracovníků a také různým nasazením pracovníků v čase podle toho, jak do nemocnice přichází pacienti. Cílem bylo to, aby příchozí pacienti byli rychle odbaveni na recepci, nečekali dlouho v čekárně a byli co nejdříve odborně ošetřeni v ambulancích. 

Závěry ze simulace potvrdily správně navrženou kapacitu jednotlivých částí Emergency, především ambulancí a čekárny a slouží jako podklad pro personální zajištění tohoto nového oddělení.

Projekt trval cca 4 týdny a na přiložených snímcích můžete vidět některé ilustrační výstupu ze simulačního modelu.

Zde můžete vidět krátkou ukázku z dynamického modelu: