Optimalizace procesu příjmu pacientů a layoutu 1.NP interního pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

10.3.2016

Předmětem studie bylo zpracování návrhu optimálního uspořádání ambulancí interního pavilonu včetně návrhu centrálního příjmu tohoto pavilonu. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení komfortu pacienta.

Vedení nemocnice není spokojeno s procesem příjmu a léčení pacienta v ambulancích v interním pavilonu. Tento pavilon je situovaný v přízemí 4 patrové budovy. Není zde vytvořen žádný centrální příjem, není pro pacienty k dispozici centrální čekárna, pacienti čekají na chodbě, prolínají se příjmy běžných a plánovaných pacientů s pacienty, které přiváží rychlá zachranná služba. Ambulance jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech a slouží pro jednotlivé odbornosti interního povailonu: Interně, Neurologii a Kardiologii. Současný layout pavilonu vidíte na přiložené fotografii.

Postup projektu byl takovýto:

  • analýza dat - obdrželi jsme a zpracovali data z nemocnicčního systému o počtu a příchodu pacientů
  • měření - během jednoho týdne jsme prováděli fyzické měření příchodu, pobytu a odchodu pacientů
  • vytvoření dynamického simulačního modelu - zde jsme využili spolupráce s kolegy ze společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., kteří pracují se simulačním programem Witness
  • návrh nového uspořádání - nové uspořádání ambulancí, zřízení cetrálního příjmu s kartotékou a čekárnou
  • ověření simulačním modelem

Výstupem projektu je návrh nového uspořádání ambulancí, čekárny. Tento návrh zajišťuje plynulý tok pacientů, umístění ambulancí a stacionářů. Návrh je v duchu filozofie "lékař jde za pacientem", nikoli "pacient běhá za lékařem", plánovaní a běžní pacienti se nepotkávají s akutními případy a zároveň je pro personál zajištěn přístup na JIP. Celkově se tak dosáhne hlavního cíle projektu - zvýšení komfortu pacientů.

Dalším výstupem projektu je ověření kapacity ambulancí, stacionáře a čekárny a dále zjištění kapacitní potřeby lékařského personálu.

Projekt trval 8 týdnů.