Simulace budoucího stavu operačních sálů a centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

27.7.2016

Cílem studie bylo ověřit a navrhnout koncepci Centrální sterilizace a pomocí dynamické simulace ověřit plánovanou kapacitu operačních sálů a dospávacích lůžek v novém a rekonstruovaném chirurgickém pavilonu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové plánuje rekonstruovat a přistavovat pavilon chirurgických oborů, tzv Bedrnův pavilon. V současné době se v tomto pavilonu nachází 3 kliniky: Chirurgie, Kardiochirurgie, Urologie a nachází se zde centrální operační trakt o 9 operačních sálech a oddělení Centrální sterilizace. Tento pavilon bude rozšířen a rekonstruován, v budoucím konečném stavu bude tvořit zázemí pro 6 klinik; ke stávajícím 3 přibudou ORL, Ortopedie a Neurochirurgie. Rovněž se plánuje zvýšení počtu operačních sálů a dospávacích lůžek. Cílem studie bylo rovněž ověření nastavení všech procesů souvisejících s plánovnaou přístavbou operačních sálů a centrální sterilizace.

Projekt se skládal z několika částí. Datová analýza byla provedena v SW Tableau na základě předaných dat FNHK. Dynamická simulace byla provedena pomocí SW Witness za spolupráce s kolegy ze společnsoti DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pomocí dynamické simulace byly v rámci studie nalezeny odpovědi mimo jiné na následující otázky:

  • Je nutné vyčlenit samostatný sál pro akutní operace?
  • Kolik je potřeba sanitářů pro návozy pacientů v průběhu dne?
  • Jaké bude využití operačních sálů?
  • Bude v budoucím stavu stačit kapacita dospávacích lůžek (včetně 2 dětských a 2 infekčních)?
  • Bude stačit navržený počet zařízení pro centrální sterilizaci?
  • Jaká bude potřebná plocha skladů v budoucím stavu?

V oblasti zásobování Centrální sterilizace a celého operačního traktu speciálním zdravotnickým materiálem jsme se věnovali nejen nalezení optimálního průběhu tohoto procesu, ale také jsme se zabývali novým inovativním způsobem skladování materiálu pomocí automatizovaného páternosterového systému - zakladače Kardex

V rámci projektu jsme se zabývali i analýzou operačního programu a navrhli jsme jeho budoucí procesní podobu. Na vytváření operačního programu se díváme, jako na úlohu, která bilancuje potřebné zdroje s nastávajícími potřebami. Nutnou podmínkou pro zavedení je vytvoření číselníku operací, který dnes chybí. Každá operace v sobě nese kapacitní a časové parametry. Číselník musí být navázán na všechny základní informační systémy v nemocnici, na klinický informační systém, na IS na OS a na ekonomický informační systém. Schema plánování operačního programu naleznete v přiložených fotografiích.

Projekt probíhal cca 10 týdnů, byl provázen několika společnými workshopy se zástupci FNHK a pro vedení nemocnice naplnil své očekávání.

Na přiložených snímcích můžete vidět layout pavilonu, některé výstupy ze simulačního modelu a ilustrační foto Kardexu.